استارتاپ سیستم اتوبوسرانی

از ارکان اساسی خدمات رسانی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوسرانی نظم است که در صورت وجود عوامل ناخواسته اي مثل ترافیک ، شرایط جوي و یا نقص فنی وسیله نقلیه ، کیفیت عملکرد اتوبوسرانی را تحت الشعاع قرار می دهد . از طرف دیگر محدوده وسیع خدمات رسانی اتوبوسرانی شهري ، تعدد ناوگان اتوبوس و محدودیت هاي کنترل کیفیت و نظارت از طریق نیروي انسانی، مستلزم بهره گیري از روشهاي نوین مدیریت حمل و نقل شهري است. در این راستا با توجه به ضرورت نیاز به اطلاعات موقعیت دقیق اتوبوسهاي فعال در مسیر هاي متعدد اتوبوسرانی، سیستم موقعیت یابی خودکار Location Vehicle Automatic ) AVL (با سیستم هاي دیگري از جمله سیستم جمع آوري خودکار کرایه (AFC ،(سیستم حسابداري و تعرفه و سیستم اطلاع رسانی ایستگاهی تلفیق شد و سیستم مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی شکل گرفت.

 

  • آدرس وب سایت : https://www.manaandisheh.com/afc
  • نماینده : مرتضی زرین
فهرست